Hồ sơ pháp lý bao gồm:

  • Quyết định số 1546/QĐ – BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 05/5/2014 về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Trung tâm Nghiên cứu Đầu tư Xây dựng sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-640 của Bộ Khoa học và Công nghệ đăng ký lần đầu ngày 04/06/1993, đăng ký lần thứ 7 ngày 21/03/2019;
  • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;
  • Thông tin về năng lực của Viện tham gia hoạt động xây dựng công trình theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng với mã số 3418;
  • Thông tin nhà thầu đăng ký tham gia đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.