Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn (Vision): IICM định hướng trở thành đơn vị phát triển và chuyển giao các công nghệ về số hóa và phát triển bền vững cho các doanh nghiệp, tổ chức trong ngành xây dựng

Sứ mệnh (Mission):  Nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao các công nghệ, giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp và các bên liên quan trong ngành xây dựng tạo ra nhiều giá trị gia tăng một cách bền vững

Giá trị cốt lõi (Value):

Trách nhiệm:  Tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng, đối tác và cộng đồng, các thế hệ hiện tại và tương lai

Bền vững: Đem lại những giải pháp lâu dài, tối ưu cho khách hàng, cộng đồng

Chia sẻ: San sẻ kiến thức, bồi dưỡng năng lực, kết nối – xây dựng cộng đồng đoàn kết và phát triển

Đổi mới: Phát triển, chuyển giao công nghệ về số hóa lĩnh vực xây dựng trong thời đại 4.0

Phát triển: Theo thiên hướng ổn định và vững chắc, tạo ra các giá trị liên tục và bền bỉ