HỘI ĐỒNG VIỆN
1 PGS. TS. Phạm Xuân Anh Quản lý dự án, Đấu thầu xây dựng Chủ tịch 26 năm
2 PGS.TS Đinh Văn Thuật Thiết kế công trình xây dựng Thành viên 21 năm
3 TS. Nguyễn Liên Hương Định mức, Định giá, Tiêu chuẩn Thành viên 26 năm
4 TS. Trần Văn Mùi Phân tích dự án đầu tư, Kinh tế và quản lý xây dựng Thành viên 40 năm
5 PGS.TS. Nguyễn Thế Quân Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Quản lý giá trị, Mô hình thông tin công trình (BIM), Đô thị, Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành viên 26 năm