[Thảo luận] Những người nào sẽ phải chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố công trình?

Câu hỏi: Những người nào sẽ phải chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố công trình?

Trả lời:
1. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng về nghiệp vụ giải quyết sự cố đối với các công trình xây dựng trên địa bàn theo qui định tại điểm đ khoản 3.1 mục I của Thông tư 12/BXD.
2. Việc xác định ai chịu trách nhiệm về sự cố công trình thì việc đầu tiên là cần phải xác định được nguyên nhân gây ra sự cố. Sau khi xác định được nguyên nhân sự cố công trình do ai gây ra thì người gây ra sự cố đó phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại do lỗi của mình gây ra được qui định cụ thể tại khoản 3 Điều 8, khoản 4 Điều 16, khoản 2 Điều 19 của Nghị định 209/CP, tương ứng với nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công và giám sát.
3. Chủ đầu tư cũng phải chịu trách nhiệm do việc lựa chọn và quản lý các nhà thầu, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công, quản lý thi công xây dựng công trình theo Điều 30 Nghị định 16/NĐ-CP. Nếu do chủ đầu tư nghiệm thu không bảo đảm chất lượng làm sai lệch kết quả nghiệm thu, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế gây sự cố công trình thì phải bồi thường thiệt hại theo qui định tại khoản 4 Điều 21 của Nghị định 209/NĐ-CP.
Nếu phát hiện hành động thông đồng, móc ngoặc để xảy ra sự cố nghiêm trọng thì các chủ thể có liên quan phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nguồn: kenhxaydung.vn